{"total":403,"stores": [ {"name":"Pukivn Quận 1","web_address":"49/7A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1849.6409722880123!2d106.69391565286756!3d10.791939704452657!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528cb783f1c33%3A0x8bf4b3c7c7dbc44a!2zNDkvN0EgVHLhuqduIFF1YW5nIEto4bqjaSwgVMOibiDEkOG7i25oLCBRdeG6rW4gMSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591347832981!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Pukivn Quận 5","web_address":"98 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6454359649615!2d106.67590491406806!3d10.761785392331506!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1dc0a860db%3A0xf9db047c5638a0b7!2zOTggVHLhuqduIFBow7osIFBoxrDhu51uZyA0LCBRdeG6rW4gNSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591347997660!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Pukivn Nha Trang","web_address":"280 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3899.18933078209!2d109.18373141408574!3d12.235456291341846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31705d88742ff583%3A0xae0a4282996eb2d1!2zMjgwIE5ndXnhu4VuIFRo4buLIE1pbmggS2hhaSwgUGjGsOG7m2MgSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIE5oYSBUcmFuZywgS2jDoW5oIEjDsmEsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591348040652!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONHATRANG","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":" Pukivn Vũng Tàu ","web_address":" 62 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Tp. Vũng Tàu ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.839777742667!2d107.07575861428421!3d10.354693169668822!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756feab677a021%3A0xbd3aaa1b6411d64e!2zNjIgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBUcuG7l2ksIFBoxrDhu51uZyA0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVsWpbmcgVOG6p3UsIELDoCBS4buLYSAtIFbFqW5nIFTDoHUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1596522855084!5m2!1svi!2s","district_code":"VUNGTAU","province_code":"BARIAVUNGTAU"} ] }